RoSF5 i Sveits

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

RoSF5 i Sveits

Gatebrønnslam og rennesteinsmateriale samt vegsand med HUBER RoSF5-anlegg

 

På industriområdet Türliacher i Jaberg i Sveits har AVAG Betriebs AG bygget opp et stort avfallshåndterings- og gjenvinningssenter som betjener både industribedrifter og private husholdninger. AVAG-gruppens nedslagsfelt ligger sør for Bern, og har rundt 320 000 innbyggere.

For å kunne utvide tilbudet sitt innen avfallshåndterings- og gjenvinningstjenester begynte bedriften i 2010 å planlegge et mottaksanlegg for gatebrønnslam og avløpsvann med kapasitet på 10 000 tonn per år. Ettersom utskilling av slike materialer krever komplekse anleggskonstruksjoner, ble PICATECH HUBER AB allerede på et tidlig stadium engasjert som partner i planleggingsarbeidet. Basert på HUBERs erfaringer fra tidligere prosjekter ble det i samarbeid med kunden utarbeidet et konsept som oppfyller dagens krav til miljøvennlig behandling av gatebrønnslam og avløpsvann. Målet med behandlingen er å skille ut rene materialfraksjoner som kan gjenvinnes/returneres som sekundærmateriale, eller der innholdet av skadelige stoffer er redusert i tilstrekkelig grad til at det er mulig å ta hånd om materialet på en økologisk bærekraftig måte.

 

For at utgangsmaterialet skal kunne deles opp i de nødvendige fraksjonene, består det utvidede sandmottaks- og -utskillingsanlegget HUBER RoSF5 av fire delområder:

  • Mottak av råmateriale
  • Sandutskilling
  • Avvanning
  • Slambehandling inkl. slamavvanning

Mottak av råmateriale

Gatebrønnslammet/rennesteinsmaterialet ankommer Jarberg enten via containerbil (tørre materialer) eller direkte fra sugebilen/slambilen (for mer slamholdig materiale), og tippes ned i en 180 m3 stor mottaksbunker av betong.

Lokalt produsert materiale, som i første rekke består av grus og sand blandet med organisk materiale, kan også tippes ned i mottaksbunkeren ved hjelp av en frontlaster. Mottaksbunkeren er ca. 5 meter dyp under bakkenivå, og alle typer kjøretøy kan enkelt tippe materiale rett ned i den. Opptil tre kjøretøy kan tippe ned i bunkeren samtidig. Dessuten finnes det spyleutstyr tilgjengelig ved hver port, slik at sjåføren kan spyle kjøretøyet sitt rent. Dette spylevannet renner også rett ned i mottaksbunkeren.

 

Transporten av det tippede materialet fra bunkeren til en mindre tank av modell HUBER RoSF7 skjer ved hjelp av et laserstyrt, helautomatisk krananlegg. Den automatisk styrte kranen løfter effektivt opp alt fast materiale ca. 8–9 meter fra bunkerens bunn til den rustfrie, mindre RoSF7-tanken (med et volum på ca. 6–7m3). Fra RoSF7 transporteres materialet deretter ”nedover” hele veien.

 

Overflødig vann pumpes direkte opp fra bunnen til RoSF9-vasketrommelen. Pumpen er plassert bak en perforert vegg som hindrer at grove partikler kan forstyrre pumpedriften.      

 

Fra RoSF7-tankens bunn skrus materialet og vannet ut horisontalt (for grovsilingsformål) til en nærliggende vasketrommel av modell HUBER RoSF9 / RoFAS

for å skille ut grovere avfallsmateriale som PET-flasker, kvister, metalldeler, større steiner osv. (>15 mm).

 

 

Sandutskilling

Som nevnt over ledes alt råmaterialet til vasketrommelen HUBER RoSF9 for det neste behandlingstrinnet, der partikler på under 15 mm vaskes rene med prosessvann. Partikler på over 15 mm (grovt materiale) går direkte ned til grovmaterialvasken, som befinner seg under utløpet på baksiden/undersiden av RoSF9.

Den utskilte blandingen av sand, vann og organisk materiale på under 15 mm føres inn i de to HUBER RoSF4 BG 2 S3 industrisandvaskerne. Blandingen av sand, vann og organisk materiale settes i rotasjon når den kommer inn i industrisandvaskerne.

I kombinasjon med Coanda-effekten oppnår man dermed en optimal fordeling over overflaten, som sikrer best mulig separering av den mineralske fraksjonen. Mineralfraksjonen som er frigjort fra de organiske bestanddelene (sand og grus, kornstørrelse opptil 15 mm, glødetap < 3 %), sendes ut automatisk ved hjelp av sandutmatingsskruen, etter pulserings-pause-metoden, slik at en statisk avvanning finner sted (til TS 85-90 %). Den suspenderte organiske materialfraksjonen og spillvannet renner deretter inn i silanlegget HUBER RoMesh (for å resirkulere spyle- og vaskevannet som brukes i anlegget).

Det grove materialet på over 15 mm deles i grovmaterialvasken opp i en fraksjon for lett materiale (løv, kvister osv.) og en fraksjon for tungt materiale (grus, steiner osv.). Separeringen skjer ved hjelp av en intensiv strømning og tilførsel av luft. Den renvaskede fraksjonen med tungt materiale mates ut med en transportskrue. Fraksjonen med lett materiale og prosessvannet renner inn i RoMesh-silanlegget. Den horisontale siktetrommelen er forsynt innvendig med en hullplate med 2 mm perforering. Det silte vannet (slamvann) havner i prosessvannbasseng 1. De utskilte faste partiklene mates ut med en transportskrue.

 

Vannutskilling

I prosessvannbasseng 1 blir slamvannet forbehandlet og flokkulert med flokkuleringsmiddel. Det sedimenterte slammet pumpes deretter til slambassenget. Selve vannet renner til flotasjonsanlegget HUBER HDF3, der det blandes med luftmettet sirkulasjonstrykkvann. De fine luftboblene løfter opp slammet (flotasjonsslam), som sammen med bunnslammet (sedimentslam) blir pumpet inn i slambassenget.

Det rengjorte vannet renner inn i prosessvannbasseng 2, som fungerer både som oppbevarings- og utjevningsbeholder. Styringen av prosessvannet er konstruert slik at det ikke er behov for å tilsette ytterligere vaskevann under utskillingsprosessen.

 

Slambehandling

I slambassenget mellomlagres tynt utskilt slam. En omrører holder slamfraksjonen i bevegelse og gir et homogent tynnslam. Ved hjelp av en pumpe føres slamvannblandingen til slamavvanneren HUBER RoS3. Før den kommer inn i reaktoren, tilføres polymer. Det flokkulerte tynnslammet avvannes til høye TS-nivåer, og mates deretter ut ved hjelp av en transportskrue. Rengjøring av HUBER RoS3-slamavvanneren skjer både ved hjelp av børster på innsiden og gjennom intervallspyling med rent vann på utsiden. Det filtrerte vannet tilføres vannutskillingslinjen etter RoS3.

 

Styring

Hele utskillingsanlegget, inklusive kranen, styres helautomatisk med en større PLS. Betjening og innstilling av parametere skjer via en 19" pekeskjerm, der samtlige prosessrelevante parametere kan stilles inn ved bruk av passord.

 

 

Etter en intensiv planleggingsfase kunne monteringen påbegynnes i januar 2012. Monteringsarbeidet, inklusive idriftsettelsen, måtte fullføres på bare 3 måneder. Taket være solid innsats fra alle delaktige bedrifter ble dette ambisiøse målet nådd.

 

Følgende HUBER-Technology-maskiner er brukt i AVAG-prosjektet:

► Sandmottakssystem i rustfritt stål RoSF7 BG2

► Vasketrommel RoSF9 BG2

► Sandvasker RoSF4 BG2 S3 (2 stk. av industriversjon)

► Finsiltrommel RoMesh BG2

► Flotasjonsanlegg HDF BG3

► Slamavvanner av skruepressetype RoS3 BG2

 

 

 

Utskilling av gatebrønnslam krever kunnskap og pålitelige partnere. HUBER SE er representert over hele verden, og kan, takket være sitt omfattende produktsortiment, tilby disse tjenestene ved bruk av avanserte metoder og med størst mulige anvendelsesmuligheter for kundene.

Huber SE vasketrommel RoSF 9, sandvasker RoSF 4 og finsilanlegg RoMesh

Prosessdiagram for utskillingsanlegget

© Copyright - Hydropress HUBER AB